BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STRO.M Propagace, s.r.o., IČ:26721970, se sídlem Mladoboleslavská 662, Vinoř, 190 17 Praha

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky společností platí pro nákup v internetovém obchodě stromprop.cz, který je provozován STRO.M Propagace, s.r.o., IČ:26721970, se sídlem Mladoboleslavská 662, Vinoř, 190 17 Praha, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89576.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi STRO.M Propagace, s.r.o., IČ:26721970, se sídlem Mladoboleslavská 662, Vinoř, 190 17 Praha, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89576 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1 Prodávající

Prodávajícím je společnost STRO.M Propagace, s.r.o., IČ:26721970, se sídlem Mladoboleslavská 662, Vinoř, 190 17 Praha, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89576 .

2.2 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnost), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů

Podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“ ) Vás tímto jako své obchodního partnera/zákazníka informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vaších souvisejících právech.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost STRO.M Propagace, s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 662, 190 17 Praha 9, IČ 267 21 970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 89576 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu stro.m@iol.cz nebo na telefonním čísle 286 850 301.

KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, při potvrzení Vaší objednávky na e-shopu www.stromprop.cz nebo na základě emailové objednávky, faxové objednávky, či telefonické objednávky (objednávka na dodání skladového zboží nebo objednávka zakázkové výroby, dále jen „Smlouva“) a při kontrole veřejných rejstříků, kde jsou Vaše údaje uloženy.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?
Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při uzavírání a plnění Smlouvy, tj. zejména jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje. Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

KOMU BUDE SPRÁVCE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?
Vaše osobní údaje bude Správce poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností. S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při realizaci uzavřené Smlouvy, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?
Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů (titulů):

1. Oprávněný zájem Správce
Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:
   a. ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem;
   b. vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.

2. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny, plnění a ukončení Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a následné hrazení plateb vyplívajících z plnění uzavřené smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a končí nejpozději s koncem reklamačních lhůt. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.

3. Plnění právních povinností Správce
Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

   a. poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení.
  b. pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.

PODLE NAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:
1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;
  a. Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
   b. Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
   c. Máte právo, aby Správce omezil zpracování.
  d. Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování osobních údajů.

2. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

3. na přenositelnost Vašich osobních údajů;
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém e-shopu nebo písemně, e-mailem: stro.m@iol.cz nebo poštou na adresu Prodávajícího. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní Smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní Smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

Uzavřená kupní Smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídky z ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba v hotovosti, platba na účet, dobírka.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.  Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů.

V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: osobní odběr, přeprava GEIS, Česká pošta.

V případě výměny zboží ve lhůtě 14ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, daňový doklad). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
V případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní Smlouvy
 V případě vady neodstranitelné:
 a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní Smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní Smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné

Nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího. Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 1829 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou  Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 5.6.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

strong will probably be the similarities related with swiss copy rolex deepsea.home for sale is constantly led by superior quality.