BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Košík
Váš košík je prázdný

Bezpečnostní tabulky

Jsou tvořeny kombinacemi barev, geometrickými tvary a ve spojení s grafickým symbolem nebo textem určují výstražnou, informační, zákazovou a příkazovou informaci. Používají se pro pokyny a informace, které se týkajících bezpečnosti a ochrany zdraví či majetku, nebo k požární ochraně osob či majetku. Hlavním záměrem bezpečnostních tabulek a značek je upozornitna předměty a situace, které mohou mít vliv na bezpečnost a zdravotní stav osob. Bezpečnostní tabulky a značky jsou vyrobeny nebo tištěny v bezpečnostních barvách. Těmto barvám je přiřazen určitý význam.

 

  Barva Význam Příklady použití
  Červená Zákaz. Stůj.
Nepokračuj.
Značky zákazu
  Modrá Příkaz Příkaz k použití ochranných prostředků
(rukavice, sluchátka atd.)
  Žlutá Výstraha
Riziko nebezpečí
Výstraha nebezpečí
Výstraha pro schody, překážky apod.
  Zelená Bezpečí Únikové cesty
Nouzové východy. Stanice první pomoci

 

Fotoluminiscenční značky

Bezpečnostní fotoluminiscenční značky jsou vyráběny z materiálu, který odpovídá DIN 67510 a značky z tohoto materiálu se používají ve všech zemích EU. Svítivost je do 10ti minut 191 mcd/m2 a do 60ti min 29,5 mcd/m2 (viz atest FG600). Tyto paramentry plně vyhovují, zároveň vysoko překračují požadavky na tyto značky, ustanovené vládním nařízením č. 11/2002, částka 6, kde se v § 2, odst. 4 uvádí: „Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.“ Tyto značky se používají jako náhrada za osvětlení z náhradních zdrojů, které se aktivuje po vypnutí el. proudu. Tento stavu dochází především při požárech budov. V takových případech je nezbytně nutné provést evakuaci osob v co nejkratší době, tzn. podle zkušeností max. do 30ti minut. V opačném případě jsou, a to v závislosti na intenzitě požáru ohroženy lidské životy.

Obecná ustanovení pro bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky a značky upravují jen dva předpisy, jedná se o ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se stanovují ostatní nároky a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů § 6 zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že na pracovišti, na kterém je vykonávána práce, při níž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je také povinen seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení, tabulky a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné.

Umístění bezpečnostních tabulek

Pokud se rozhodujeme o umístění a určení materiálu na označení úniku a evakuaci osob je zapotřebí vycházet z pravidla, že umístění tabulek má být takové, aby mohla osoba bezpečně nejkratší cestou odejít z ohroženého prostoru. Doporučuje se vycházet z určeného času nezbytného pro opuštění ohroženého prostoru. Bezpečnostní systém musí umožnit, aby při dýmu v prostorách bylo označení pro ohrožené, popřípadě pro zasahující jednotky osoby viditelné. Je proto zapotřebí zvážit světelné technické uspořádání prostor s ohledem na počet osob zdržujících se v těchto prostorách. Informační značky a tabulky mají být viditelné i za nízkých světelných podmínek. Při určování použitého materiálu musíme brát v úvahu požární nebezpečí v daném prostředí. Můžeme i kombinovat různé materiály jako jsou tabulky z retroreflexního materiálu, značky z fotoluminiscenčního materiálu, s elektricky napájenými značkami a značkami vyrobenými ze samolepících fólií a plastů dle potřeb a uvážení.

Velikost bezpečnostních tabulek

Vzhled, umístění, provedení bezpečnostních značek a značení stanovuje prováděcí právní předpis. Hlavní podstata nařízení vlády je, že bezpečnostní značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a mají být vyrobeny z odolného materiálu. Jestliže nejsou vyrobeny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při nízké viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. Žádný obecně závazný právní předpis nestanovuje, že konkrétní značky nebo tabulky musí mít stanovenou velikost. Velikost je odvozena a přizpůsobena danému použití. Pro všechny však platí zásada, že musí být snadno rozpoznatelné a že mají zabraňovat riziku. Zaměstnavatel si musí sám určit kde a pro koho bude bezpečnostní tabulka určena a odkud bude nejlépe viditelná a podle toho přizpůsobit její velikost.

Bezpečnostní tabulky

normal fingers in making often is the components involved with best swiss ew rolex air king mens rolex calibre 2813 114210blso hands and markers blue dial.discuss the growth of ultra-thin technical areas is definitely the best https://www.pradareplica.re/ in the world occupation prerequisites.